Radni Powiatu Rzeszowskiego przyjęli na czwartkowej sesji (22.06) sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2022 i udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu, kierowanemu przez starostę Józefa Jodłowskiego.

Nadal funkcjonowaliśmy w warunkach pandemii, doszło do eskalacji konfliktu na Ukrainie, co wywołało wiele negatywnych skutków dla gospodarki. Udało się nam się jednak zwiększyć dochody budżetowe i zrealizować zakładane cele. Największym osiągnięciem jest tworzenie infrastruktury transportowej i społecznej. Samorząd Powiatu zdecydowanie poprawił stan dróg, odbudowywał mosty, do przychodni zakupiono nowoczesny sprzęt diagnostyczny, kształtowano warunki dla działań prorozwojowych. Zmiany na lepsze widoczne są we wszystkich dziedzinach życia – mówi starosta Józef Jodłowski.

Wydatki inwestycyjne stanowiły w zeszłym roku blisko 40 procent budżetu Powiatu. Do priorytetów wciąż należały inwestycje drogowe. Powiat zaangażowany był zwłaszcza bardzo mocno w prace związane z autostradą A-4 i drogą ekspresową S-19.  One pochłonęły najwięcej budżetowych pieniędzy.  Łączny koszt I etapu rozbudowy łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła „Rzeszów-Północ” wyniósł ponad 40 milionów złotych, zaś koszt I etapu budowy łącznika drogi ekspresowej S-19 na odcinku od węzła Rzeszów–Południe do drogi krajowej oscylował w granicach 28 mln. W obu przypadkach udało się pozyskać dofinansowanie unijne w wysokości po blisko 15 mln złotych.

W zeszłym roku Powiat przeprowadził także szereg innych, mających wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców, inwestycji drogowych. Przebudowana została m.in. droga powiatowa nr 1426R Błażowa – Piątkowa – Harta, odbudowano zniszczone mosty na potoku Piątkówka w Piątkowej, potoku Futomka w Futomie i na potoku bez nazwy w Błędowej Tyczyńskiej. Bardzo ważne było przebudowanie przejść dla pieszych na skrzyżowaniach dróg powiatowych w 9 miejscowościach i wyposażenie ich w sygnalizację świetlną. Za łączną kwotę ok. 6,5 mln. Złotych przebudowano drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych.

Powiat nadal prowadził na szeroką skalę remonty w podległych sobie placówkach edukacyjnych, opiekuńczych i leczniczych.   Przebudowa i rozbudowa oficyny oraz budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktury towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Tyczynie pochłonęły prawie 4,5 mln złotych. Trwały rozbudowy Zakładu Opieki Leczniczej w Dynowie i Domu Pomocy Społecznej w Górnie.

Bardzo dobrze rozwija się w dalszym ciągu prowadzona od ponad 10 lat sztandarowa inwestycja Powiatu czyli Park Naukowo-Technologiczny „Dworzysko”, przyciągający kolejnych inwestorów o międzynarodowej renomie.

Z nawiązką przekroczyliśmy wszelkie wstępne założenia. Zakładaliśmy, że będzie tu 21 firm, jest 36. Wartość inwestycji miała opiewać na 200 milionów złotych, jest ok. 2 miliardów. Liczyliśmy na 590 miejsc pracy, jest 2 tysiące, a będzie 4 tysiące. A wciąż budują się kolejne zakłady – mówi sekretarz powiatu Waldemar Pijar.

Sukcesy Powiatu to zasługa całego zarządu, rady oraz pracowników poszczególnych jednostek organizacyjnych Starostwa. Wciąż realizujemy kolejne inwestycje, nie spoczywamy na laurach. Priorytetem jest podnoszenie standardu życia mieszkańców – zapewnia  starosta Józef Jodłowski.