W Racławówce miało miejsce uroczyste otwarcie nowej inwestycji, w której uczestniczyła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Zadanie inwestycyjne „Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19- drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów-Południe do drogi krajowej Nr 19 – Etap I” wybrany do dofinansowania jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych RPO WP na lata 2014-2020.

Wojewoda podkarpacki, podkreśliła jak ważną i potrzebną inwestycją była budowa łącznika.

Inwestycja ta jest kluczowa, ponieważ jest usytuowana w samym centrum naszego województwa. Łącznik z całą pewnością nie tylko ułatwi komunikację tej części powiatu, ale także poprawi dostępność komunikacyjną miejscowości, które dzięki tej inwestycji się otworzyły – powiedziała wojewoda.

Projekt został zrealizowany przez Powiat Rzeszowski. Całkowita wartość zadania wyniosła ponad 29 mln zł, z czego blisko 15 mln zł to środki przeznaczone z dofinansowania z EFRR.

W ramach inwestycji wybudowano nowy obiekt mostowy na rzece Lubcza, przebudowano dwa skrzyżowania zwykłe na skrzyżowania typu rondo oraz wybudowano jedno nowe skrzyżowanie typu rondo, wykonano nawierzchnię asfaltową o łącznej długości ok. 2 km, przebudowano istniejącą infrastrukturę techniczną, powstały też nowe chodniki oraz ścieżki rowerowe.