Ruszył nabór wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Z programu będą mogły skorzystać dzieci, wnuki i prawnuki byłych pracowników PGR. Program zostanie sfinansowany z funduszy europejskich.

Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Gmina Miasto Rzeszów planuje zakup: laptopów, ubezpieczenia zakupionego sprzętu komputerowego, usługi zapewniającej dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny lub uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr 

W przypadku ubiegania się o możliwość skorzystania z dofinansowania należy złożyć podpisane poniższe dokumenty:

  1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego – Zał. 7 lub
  2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość (pobierających naukę w roku szkolnym 2021/2022, którzy ukończyli 18 rok życia) – Zał. 8,
  3. Informację dodatkową.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miasta Rzeszowa – Wydział Edukacji Oddział Stypendiów ul. Langiewicza 15, 35-959 Rzeszów do dnia 2 listopada 2021 r. Decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu, dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Uwaga! Złożenie dokumentów nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu!

W przypadku gdy gmina nie otrzyma grantu wystarczającego na pokrycie zapotrzebowania wynikającego ze złożonych oświadczeń mieszkańców o zakwalifikowaniu do projektu będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Zmiany w dokumentacji konkursowej wprowadzone przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa skutkować mogą wprowadzeniem zmian w udostępnianych formularzach i koniecznością przedłożenia dodatkowych dokumentów czy informacji.

źr. UM Rzeszow