13 września 2023 roku, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Rzeszowa, poinformował o otwarciu ofert dotyczących drugiego (pierwsze zostało unieważnione w maju br. przyp. red.) postępowania przetargowego pn.: Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego przy ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie. Wcześniej Zamawiający przekazał informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Otwarcie ofert odbyło w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Rzeszowa przy użyciu systemu teleinformatycznego.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego przy ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie, wpłynęły następujące oferty: 
Budimex S.A. – 207 433 350,00
Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. – 199 939 542,25
Strabag Sp. z o.o. – 195 952 332,88
Betonox Construction S.A. – 163 836 000,00
Texom Sp. z o.o. – 229 781 846,07
Mirbud S.A. – 193 110 000.00.

W przypadku, w którym Zamawiający zagwarantuje odpowiednią ilość pieniędzy, kolejnym etapem będzie ocena oraz analiza ofert, a także przesłanej przez Wykonawców dokumentacji składanej wraz z ofertą. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą takie kryteria, jak cena ofertowa (brutto) – 60% oraz rękojmia na wykonane roboty budowlane  – 40%. Punkty w tym kryterium będą przyznawane na następujących zasadach: Minimalny wymagany okres rękojmi wynosi 60 miesięcy od daty odbioru robót budowlanych. Wykonawca, który zaoferuje rękojmię równą 60 miesięcy – otrzyma 0 punktów w tym kryterium. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje okres rękojmi krótszy niż 60 miesięcy, zostanie odrzucona. Wykonawca, który zaoferuje rękojmię w ilości 61 do 90  miesięcy otrzyma 10 punktów w tym kryterium. Wykonawca, który zaoferuje rękojmię  w ilości od 91 do 105 miesięcy otrzyma 20 punktów w tym kryterium. Wykonawca, który zaoferuje rękojmię w ilości od 106 do 119 miesięcy – otrzyma 30 punktów w tym kryterium. Wykonawca, który zaoferuje rękojmię w ilości 120  miesięcy lub  wyższej – otrzyma  40 punktów  w  tym kryterium. Punkty w „kryterium rękojmia na wykonane roboty budowlane” zostaną przyznane tylko w przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia, na podstawie którego będzie można przyznać punkty w tym kryterium. W przypadku nie złożenia stosownego oświadczenia oferta otrzyma w kryterium 0 punktów oraz Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował 60 miesięcy rękojmi na wykonane roboty budowlane w zakresie konstrukcji stadionu oraz przekrycia dachu wraz z jego szczelnością, licząc od daty odbioru robót budowlanych.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (cena + rękojmia). Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, będzie musiał spełnić formalności, które zostały określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Przyszły Wykonawca, będzie musiał m.in. złożyć podmiotowe środki dowodowe, celem potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, które zostały określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, w celu zawarcia umowy niezbędne będą dalsze formalności, takie jak m.in. wniesienie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 11 listopada 2023 roku. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanym powyżej, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez Zamawiającego okres, nie dłuższy niż 60 dni. W momencie wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje również o ewentualnych ofertach, które podlegały odrzuceniu.

Przedmiotem zamówienia, jest  zaprojektowanie  i  wybudowanie  stadionu wielofunkcyjnego przy ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie wraz z wyposażeniem oraz wykonanie usług w zakresie wycinki zieleni oraz nasadzeń zastępczych, na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Warunków Zamówienia z wyjaśnieniami i zmianami treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dokonanymi w trakcie procedury przetargowej oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy. Co istotne, Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji umowy, przyjęcie innych, równoważnych rozwiązań w stosunku do proponowanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, w tym koncepcji o ile nie spowodują one pogorszenia funkcjonalności i estetyki i będą korzystniejsze dla późniejszej eksploatacji i użytkowania obiektu, pod warunkiem zachowania innych wymagań Zamawiającego, określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Termin wykonania zamówienia ustalono do 31 października 2026 roku z zastrzeżeniem, że Wykonawca jest zobowiązany dotrzymać terminów kluczowych, wskazanych w harmonogramie. Termin rozpoczęcia robót budowalnych nastąpi do 14 dni od dnia przekazania terenu budowy, lecz należy mieć na uwadze, iż Wykonawca może przystąpić do rozpoczęcia robót budowlanych po zaistnieniu kilku okoliczności, w tym po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru opracowań projektowych oraz po otrzymaniu ostatecznej decyzji na pozwolenie na budowę. Biorąc pod uwagę powyższe, należy pamiętać, iż przed pracami budowlanymi, Wykonawca będzie zobowiązany do wywiązania się z innych zobowiązań umownych, a proces ten z pewnością potrwa przez kilka miesięcy. Należy zwrócić też uwagę, iż na etapie prac projektowych oraz budowlanych będą zwoływane narady koordynacyjne, celem których będzie wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania prac projektowych lub robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu prac projektowych lub robót lub zagrożenia terminowego wykonania przedmiotu umowy.