O godz. 8.30 rozpoczęła się LIV sesja Rady Miasta Rzeszowa. Sesja jest prowadzona w sposób hybrydowy, a w porządku obrad zaplanowane są m.in. prezentacja podstawowych założeń projektu budżetu na 2022 r. oraz podniesienie uposażenia dla Prezydenta miasta.

Podczas sesji mają zostać wprowadzone uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej Nr 37 w Rzeszowie i Przedszkola Publicznego Nr 47 w Rzeszowie.

Planowany porządek obrad:

 1. Prezentacja podstawowych założeń projektu budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa na 2022 r.
 2. Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 3. Komunikaty Przewodniczącego i Prezydenta.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.
 5. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki dla Miasta Rzeszowa na lata 2021 – 2025.
 6. Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Rzeszowa na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 7. Uchwała zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie na lata 2021 – 2023”.
 8. Uchwała w sprawie zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów.
 9. Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na realizację zadań związanych z retencją wód opadowych na terenie Gminy Miasto Rzeszów pn. „Mała retencja”.
 10. Uchwała w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej Nr 37 w Rzeszowie.
 11. Uchwała w sprawie utworzenia Przedszkola Publicznego Nr 47 w Rzeszowie.
 12. Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 13 w Rzeszowie.
 13. Uchwała w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 12 w Rzeszowie.
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2022 roku wyższej dotacji dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
 15. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa.
 16. Uchwała w sprawie powołania członków Rzeszowskiej Rady Seniorów.
 17. Uchwała w sprawie granic osiedli miasta Rzeszowa.
 18. Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Rzeszowa.
 19. Omówienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 20. Wolne wnioski i sprawy różne.