W Boguchwale zainaugurowano działalność świetlicy dla dzieci i młodzieży, placówki wsparcia dziennego dla rodzin oraz Klubu Seniora przy Centrum Rozwoju Społecznego.

W wydarzeniu wzięła udział minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, poseł na Sejm RP Teresa Pamuła oraz poseł na Sejm RP Krzysztof Sobolewski, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, członek zarządu województwa Stanisław Kruczek, przedstawiciele lokalnego samorządu oraz mieszkańcy Boguchwały.

Uroczystość otworzył burmistrz miasta Wiesław Kąkol. Poinformował zebranych o celach przeświecających powstaniu Centrum oraz najważniejszych aspektach zakończonych prac budowlanych w dawnym Domu Kultury w Boguchwale. Inwestycja została dofinansowana środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego.

Obecna w Boguchwale szefowa resortu rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, mówiła o konieczności nowych rozwiązań, które przyspieszą rozwój gospodarczy i społeczny kraju.

W jednym miejscu oferowane będą dla dzieci: bezpłatne zajęcia plastyczno-kreatywne, gimnastyka korekcyjna, taneczna, pomoc korepetytorów, czy logopedy. Dla rodziców: poradnictwo prawne i psychologiczne, warsztaty umiejętności wychowawczych, czy edukacyjno-profilaktycznych. Dla seniorów: zajęcia i warsztaty tematyczne z zakresu florystyki, fotografii, muzyczno-wokalne, szachowe, ruchowe i zajęcia z fizjoterapeutą.

Centrum Rozwoju Społecznego będzie wspierać rodziny w przezwyciężaniu różnego rodzaju trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Oferuje pomoc psychologiczno-emocjonalną, opiekuńczą, doradztwo, mediacje wychowawcze oraz motywująco-aktywizujące w sposób zindywidualizowany w zależności od potrzeb na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracowników socjalnych. Każda rodzina skorzysta z wsparcia w formie współpracy z asystentem rodzinnym, wsparciem psychologa/terapeuty oraz mediatora rodzinnego. Rodzice skorzystają też ze wsparcia w postaci warsztatów podnoszących umiejętności wychowawcze oraz z porady prawnej. Rodzice będą mogli też wymieniać swoje doświadczenia i wspierać się na Samopomocowych Grupach Wsparcia. Dzieci natomiast zostaną objęte wsparciem psychologicznym i emocjonalnym oraz pomocą specjalistyczną. Zajęcia skierowane do dzieci będą odbywały się w utworzonej placówce wsparcia dziennego w zrewitalizowanym budynku dla dzieci w formie opiekuńczej. W placówce tej prowadzona będzie świetlica z kołami zainteresowań, korepetycjami i zajęciami wypełniającymi czas wolny.

Pomoc dla seniorów zwiększy dostępność usług społecznych dla osób, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Głównym celem przedsięwzięcia było utworzenie Centrum Rozwoju Społecznego, którego działalność przyczyni się do zniwelowania niekorzystnych zjawisk zdiagnozowanych na obszarze rewitalizacji, poprzez poprawę zaradności i zdolności
w przezwyciężaniu różnego rodzaju trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,  osób starszych 60+ które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki. Centrum jest także miejscem, gdzie swoje siedziby posiadają organizacje społeczne, czy kulturalne m.in.: Klub AA, koło wędkarskie, Stowarzyszenie Aktywny Senior, Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Zespół Pieśni i Tańca Kompanija, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Gminy Boguchwała.

Inwestycja polegała na przebudowie istniejącego obiektu wraz z instalacjami wewnętrznymi i częściową przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego. Roboty związane z przebudową polegały na robotach demontażowych, przebudowie ścian wewnętrznych, wykonaniu schodów wyrównawczych i pochylni na piętrze, termoizolacji,
a także nowych instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, c.o, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i monitoringu. Wykonano również montaż platformy podnośnikowej wewnętrznej, a także schodołaz dla osób poruszających się na wózkach. W ramach zagospodarowania terenu powstał m.in. taras i pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Powierzchnia użytkowa budynku wyniosła ponad 1 300 m2, a koszt przebudowy to blisko 5,3 mln zł.

Prace zakończyły się wiosną tego roku. Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu partnerskiego „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VI, Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działania 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Poprzedni artykułWypadek w Hyżnem. Droga Dynów-Rzeszów zablokowana
Następny artykułNajwiększy na świecie samolot odwiedzi podrzeszowską Jasionkę