Foto źr. UW Rzeszów

Wody Polskie realizują kolejne działania zmierzające do rozwiązania problemu powodzi miejskich w Rzeszowie. Dla stworzenia kompleksowej ochrony przed skutkami podtopień zostanie opracowana koncepcja obejmująca trzy rzeszowskie osiedla: Budziwój, Biała i Matysówka. Umowę na jej wykonanie podpisano dziś nad rzeką Strug.

– Jako Wody Polskie wychodzimy naprzeciw mieszkańcom Rzeszowa i przygotujemy opracowanie koncepcji zabezpieczenia przed tzw. powodziami błyskawicznymi osiedli: Budziwój, Biała i Matysówka. Będziemy także dążyć do zmian legislacyjnych, które nałożą na polskie miasta obowiązek analiz zarządzania ryzykiem powodziowym od strony miasta – powiedział dziś w Rzeszowie Przemysław Daca – prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”.

Prezes Daca przypominał także o konieczności przygotowania przez samorządy planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Zapowiedział także, że prace na rzece Strug będą kontynuowane.

O pilnej potrzebie realizacji inwestycji mających na celu obniżenie ryzyka powodziowego mówiła wojewoda Ewa Leniart.

– Opracowanie tego projektu posłuży do wskazania zadań niezbędnych do tego, aby chronić mieszkańców tych osiedli przed powodziami i niekontrolowanym napływem wód. Wiemy doskonale, że Rzeszów doświadczył w nieodległej przeszłości skutków błyskawicznych powodzi. W czerwcu 2020 r., osiedla takie jak Słocina i Biała zostały mocno dotknięte nagłym przyborem wód opadowych, który stanowił zagrożenie dla nowo wybudowanych osiedli rzeszowskich. Bez bardzo zintensyfikowanych działań, ukierunkowanych na kontrolowanie wód opadowych, nie będzie możliwa ochrona tych osiedli przed skutkami powodzi – przypomniała wojewoda.

Do dziennikarzy zwrócił się także poseł Andrzej Szlachta.

– W trudnym czasie po pandemii oraz w czasie trwającej wojny na Ukrainie, polskie państwo i państwowe przedsiębiorstwa nie rezygnują z inwestowania w bezpieczeństwo obywateli – mówił poseł Szlachta.

Koncepcja obejmie łącznie niemal 100 km (dokładnie: 91,7 km) rzeszowskich rzek i pozwoli zidentyfikować skalę i główne przyczyny zagrożenia powodziowego, a następnie wskaże rozwiązania techniczne i nietechniczne, które pozwolą na minimalizację lub redukcję zagrożeń powstałych w wyniku powodzi opadowych i błyskawicznych. Opracowanie obejmie swoim zasięgiem siedem cieków z dopływami, o łącznej powierzchni zlewni (w tym położonej poza obszarem Rzeszowa) ponad 81 km

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, autorem opracowania będzie firma Arcadis sp. Z o.o., mająca duże doświadczenie w zakresie modelowania hydraulicznego oraz realizacji projektów z obszaru gospodarki wodnej i zarządzania ryzykiem powodziowym. Wartość podpisywanej w dniu dzisiejszym umowy wynosi 846 240,00 zł.

Opracowanie jest pilotażowym, pierwszym z elementów dużego przedsięwzięcia ujętego w aktualizacji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w zlewni rzeki Malawka, Przyrwa, Matysówka, Mikośka, Paryja, Czekaj”.

Wykonane w tym opracowaniu symulacje i modele hydrologiczne będą bardzo dokładne, gdyż obliczenia zostaną wykonane metodyką deszczu nawalnego o zmiennej intensywności w czasie. Pozwoli to (w przeciwieństwie do standardowych obliczeń wykonywanych dla wielkopowierzchniowych zlewni rzecznych) na symulację pracy sieci (zarówno kanalizacyjnej jak i rzecznej) w warunkach większego obciążenia jednostkowego, które nie jest odwzorowywane z wykorzystaniem standardowych metod wykorzystywanych do projektowania.

Opracowanie obejmie nie tylko zagrożenie powodziowe generowane przez cieki administrowane przez Wody Polskie, ale również uwzględni wydajność sieci kanalizacyjnej, zabudowę urbanistyczną oraz aktualne uszczelnienie zlewni – które ma znaczący wpływ na powstawanie powodzi błyskawicznych.

Koncepcja będzie stanowiła podstawę do zlecenia kolejnych dokumentacji projektowych, zarówno dla Wód Polskich w zakresie koryt cieków, jak i dla samorządu w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej i dalszego zagospodarowania przestrzeni miejskich.